Regulamin korzystania z sieci punktów publicznego dostępu do Internetu bezprzewodowego typu Hotspot w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl

§1. Postanowienia ogólne

1. Regulamin usługi bezprzewodowego dostępu do Internetu - Hotspot (zwany dalej "Regulaminem") określa zasady korzystania z sieci punktów dostępu do Internetu, zlokalizowanych w miejscach publicznych na terenie Gminy Nowy Tomyśl udostępnionych przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu.
2. Z usługi może korzystać każda osoba fizyczna lub prawna zwana dalej "Użytkownikiem", po zalogowaniu się do sieci Hotspot.
3. Niniejszy Regulamin dostępny jest pod adresem http://hotspot.nowytomysl.pl i obowiązuje każdego, kto połączy się z bezprzewodową siecią Hotspot o nazwie SSID: NowyTomysl-HOTSPOT
4. Użytkownik logując się do sieci Hotspot wyraża jednocześnie zgodę na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
5. W przypadku braku akceptacji niniejszego Regulaminu, Użytkownik powinien natychmiast odłączyć się od sieci Hotspot.

§2. Zakres odpowiedzialności

1. W ramach realizacji Usługi, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu dołoży wszelkich starań, aby usługa była realizowana na najwyższym poziomie. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zastrzega sobie jednak możliwość przerw w działaniu Hotspota ze względu na prace konserwacyjne i inne zdarzenia losowe.
2. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za czasowy brak pokrycia radiowego w wyznaczonych miejscach ani za obniżenie przepustowości łącza.
3. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za nieuprawnione użycie oprogramowania lub innych utworów będących przedmiotem ochrony własności intelektualnej dostępnych w Internecie.
4. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za szkody wyrządzone przez oprogramowanie dostarczone przez osoby trzecie.
5. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za warunki techniczne panujące w sieci radiowej oraz opóźnienia w strefie internetowej, które mogą mieć wpływ na rzeczywisty transfer do i z komputera Użytkownika w Internecie.
6. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie prowadzi wsparcia dla Użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji urządzeń sieciowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń Użytkownika z infrastrukturą Hotspot.
7. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ma prawo odmówić dostępu lub zablokować dostęp do sieci Hotspot Użytkownikowi i/lub urządzeniu końcowemu, wobec którego zostanie wykazane złamanie któregokolwiek z zakazów wskazanych w §3 ust. 2.
8. Transmisja radiowa nie jest szyfrowana. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych i odbieranych przez Użytkowników za pośrednictwem Hotspota.
9. Dostęp do Internetu nie ma charakteru komercyjnego.
10. Zgodnie z regulacjami Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej, Użytkownikowi przydzielane jest pasmo o maksymalnej przepustowości: 512 kb/s (download) oraz 256 kb/s (upload). Miesięczny limit transferu danych nie więcej niż 750 MB dla Użytkownika. Każdemu Użytkownikowi lub urządzeniu końcowemu przyznaje się indywidualny identyfikator dostępu do sieci Internet w celu rozliczenia ograniczeń.
11. Każda sesja trwa 45 minut, po tym czasie następuje automatyczne rozłączenie - istnieje możliwość ponownego zalogowania się do sieci.
12. Aby nawiązać połączenie należy dysponować urządzeniem wyposażonym w prawidłowo działającą bezprzewodową kartę sieciową standardu IEEE 802.11b/g/n (pasmo 2,4GHz). W urządzeniu należy włączyć interfejs radiowy (kartę radiową) i wykryć dostępne sieci. Następnie należy połączyć się z SSID’em o nazwie „NowyTomysl-HOTSPOT”. Po połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania z treścią niniejszego Regulaminu.

§3. Obowiązki Użytkownika

1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g/n będzie się odbywało na wyłączne ryzyko Użytkownika.
2. Użytkownikowi nie wolno używać udostępnionej sieci punktów dostępowych między innymi do następujących celów:
1) przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej, której podmiotem nie jest Użytkownik,
2) przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
3) masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
4) rozpowszechniania wirusów komputerowych i innych programów mogących uszkodzić komputery innych użytkowników Internetu,
5) odsprzedawania dostępu do Internetu,
3. W przypadku nieprzestrzegania przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu jak i niezgodnego z przeznaczeniem korzystania z punktu dostępowego, Urząd Miejski w Nowym Tomyślu ma prawo do zablokowania Użytkownikowi dostępu do sieci Hotspot.
4. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje uzyskany dostęp do Internetu, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.
5. Za skutki wynikające z użyczenia przez Użytkownika osobom trzecim własnego urządzenia z uzyskanym dostępem do Internetu, wyłączną odpowiedzialność ponosi Użytkownik.

§4. Wyłączenia odpowiedzialności Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu

1. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za dane gromadzone lub przekazywane przez Użytkownika.
2. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w zakresie możliwości korzystania z dostępu do Hotspota wynikających z ochrony poprawnej pracy sieci, a w szczególności ograniczeń dotyczących dostępu do poszczególnych usług internetowych lub maksymalnej ilości transmitowanych danych.
3. Urząd Miejski w Nowym Tomyślu nie odpowiada za żadne szkody jakie może ponieść Użytkownik w związku z korzystaniem z dostępu do Hotspota, a w szczególności za:
1) utratę danych lub zniszczenie oprogramowania Użytkownika;
2) przesyłanie danych Użytkownika;
3) opóźnienia w otrzymaniu lub przesłaniu danych spowodowane brakiem transmisji, nieprawidłową transmisją, opóźnieniami lub przerwami w dostępie do Hotspota.

§5. Pomoc techniczna

1. Użytkownik Hotspota może zgłaszać problemy techniczne pocztą elektroniczną na adres: abuse@nowytomysl.pl
2. Użytkownikowi nie przysługują żadne roszczenia z tytułu czasowego bądź stałego braku sygnału internetowego wynikającego z wyłączenia lub problemów technicznych z nadajnikiem Hotspot.
3. Ewentualna pomoc techniczna udzielana Użytkownikom przez pracowników Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu, ma wyłącznie charakter grzecznościowy i nie może stanowić podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń względem Urzędu Miejskiego w Nowym Tomyślu.

§6. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. i może zostać zmieniony przez Urząd Miejski w Nowym Tomyślu w każdym czasie bez uprzedzenia. Każdorazowo aktualna wersja Regulaminu będzie dostępna pod adresem wskazanym w §1 ust. 3.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi zapisami zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa.